ErfGoedVoelen

In het project ErfGoedVoelen zetten we cultureel erfgoed in om de levenskwaliteit van verschillende doelgroepen te verhogen. Het outreachlab van het Huis van Alijn werkt met thuiswonende personen met dementie en hun mantelzorgers en 65-plussers die zoeken naar zinvolle tijdsinvulling en sociale contacten. Museum dr. Guislain en Erfgoedhuis Zusters van Liefde gaan aan de slag met jongeren en jongvolwassenen in psychiatrische centra. Samen met partners uit de zorg- en onderwijssector onderzoeken we welke impact het inzetten van cultureel erfgoed kan hebben op de levenskwaliteit van deze doelgroepen.

20181210_AV_onderzoek_object_handling_HVA_web_c_Michiel_Devijver_36

Waarom dit project?

Een toenemend aantal mensen, zowel jong als oud, hebben diverse zorgnoden die kunnen leiden tot eenzaamheid en sociaal isolement.

Ook de zorg voor jongeren die opgroeien in kwetsbare situaties (op sociaal-economisch vlak, een precaire gezinssituatie, tijdens asielprocedure of in jeugdinstellingen) staat onder druk.

Met het project 'ErfGoedVoelen' spelen we in op deze signalen die we krijgen uit de omliggende wijken, wijkgezondsheidscentra en zorginstellingen.

Wat willen we bereiken?

  • Een wetenschappelijk onderbouwd draagvlak om interventies met cultureel erfgoed in de welzijnssector te exploreren, stimuleren en normaliseren.

  • Het nog onontdekte potentieel van cultureel erfgoed aankaarten.

  • Duurzame en sectoroverschrijdende partnerschappen opzetten en zo de zorg- en erfgoedsector inspireren.

  • Verder onderzoek rond dit thema richting geven en stimuleren.
IMG_9454_web_c_Michiel_Devijver

Hoe pakken we dit aan?

We zetten verschillende pilootprojecten op waarbij we erfgoedmethodieken toepassen. Deze methodieken zijn internationaal gekend en gewaardeerd en gebruiken cultureel erfgoed om een langdurige en positieve stimulans te creëren in het leven van mensen (bv. positieve emoties, sociaal netwerk, veerkracht ..). Enkele voorbeelden hiervan zijn object handling en object storytelling. Daarnaast zetten we actief in op expertisedeling.

Meer weten over de opbouw van dit project? Lees hier meer over de drie fasen.

guislain

PILOOTPROJECT 1 - De Fioretti Vitrine
Museum Dr. Guislain


Voor jongeren die verblijven in Fioretti, een tijdelijke thuis voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische aandoeningen.

De Fioretti Vitrine
Onderzoek-object-handling-Michiel-Devijver

PILOOTPROJECT 2 -  Vreemd en vertrouwd
Huis van Alijn


Voor thuiswonende volwassenen met dementie en hun mantelzorgers.

Vreemd en vertrouwd
Ontwerp_zonder_titel_16

PILOOTPROJECT 3 - Kapers op Kunst
Erfgoedhuis Zusters van Liefde en Karus De Kaap


Voor jongeren en jongvolwassenen met een ernstige psychische of psychiatrische problematiek.

Kapers op Kunst
Het-fysieke-outreachlab

PILOOTPROJECT 4 - Levenskunst
Huis van Alijn i.s.m. wijkgezondheidscentra De Sleep, 't Vlot en Rabot


Voor thuiswonende 65-plussers die op zoek zijn naar kleine gelukjes en nieuwe sociale contacten.

Levenskunst
IMG_9430_web_c_Michiel_Devijver


Expertisedeling (vanaf voorjaar 2024)

  • We trainen zorgprofessionals die aan de slag willen met erfgoedcollecties.

  • Samen met partners zoals FARO delen we onze ervaringen en opgebouwde expertise met de erfgoedsector.

  • We doen aanbevelingen voor verder onderzoek zodat de wetenschappelijke kennis over dit thema kan groeien.

CONTACT

Thomas Reynhout, projectmedewerker ErfGoedVoelen

 

Dit project krijgt een projectsubsidie van de Vlaamse Overheid binnen het cultureelerfgoeddecreet.

 

Blijf op de hoogte

Volg het nieuws en de verhalen van het Huis van Alijn.