ErfGoedVoelen

Begin 2022 sloegen Museum Dr. Guislain, Huis van Alijn en Erfgoedhuis Zusters van Liefde de handen in elkaar om hun expertise op vlak van erfgoed en welzijn te verdiepen. Onder de noemer ErfGoedVoelen startten ze een project om, samen met partners uit de zorg- onderzoeks- en onderwijssector, welzijnsgerichte cultureel-erfgoedinterventies te onderzoeken en te faciliteren.

4 outreachtrajecten


Aan de hand van vier outreachprojecten richt ErfGoedVoelen zich op verschillende groepen:

 • kinderen en jongvolwassenen die ondersteuning krijgen vanuit een psychiatrische instelling

 • thuiswonende volwassenen met (jong)dementie en hun mantelzorgers

 • thuiswonende 55-plussers op zoek naar sociaal contact

Tijdens wekelijkse bijeenkomsten in de musea worden verschillende erfgoedmethodieken ingezet. Via kwalitatief onderzoek willen we nagaan:

 • welke betekenis cultuur-erfgoedinterventies hebben voor de verschillende deelnemers;

 • wat de randvoorwaarden zijn om welzijnsgerichte cultureel-erfgoedinterventies in de museale werking te integreren.
DSC00818
20181210_AV_onderzoek_object_handling_HVA_web_c_Michiel_Devijver_36

Waarom dit project?

Een toenemend aantal mensen, zowel jong als oud, hebben diverse zorgnoden die kunnen leiden tot eenzaamheid en sociaal isolement.

Ook de zorg voor jongeren die opgroeien in kwetsbare situaties (op sociaal-economisch vlak, een precaire gezinssituatie, tijdens asielprocedure of in jeugdinstellingen) staat onder druk.

Met het project 'ErfGoedVoelen' spelen we in op deze signalen die we krijgen uit de omliggende wijken, wijkgezondsheidscentra en zorginstellingen.

Wat willen we bereiken?

 • Een wetenschappelijk onderbouwd draagvlak om interventies met cultureel erfgoed in de welzijnssector te exploreren, stimuleren en faciliteren.

 • Het nog onontdekte potentieel van cultureel erfgoed aankaarten.

 • Duurzame en sectoroverschrijdende partnerschappen opzetten en zo de zorg- en erfgoedsector inspireren.

 • Verder onderzoek rond dit thema richting geven en stimuleren.
IMG_9454_web_c_Michiel_Devijver

Hoe pakken we dit aan?

We zetten verschillende outreachtrajecten op waarbij we diverse erfgoedmethodieken inzetten. Deze methodieken, zoals object handling en object storytelling, zijn internationaal gekend en gewaardeerd. Ze gebruiken cultureel erfgoed om dialoog te stimuleren en betekenisvolle interacties te creëren. Daarnaast zetten we actief in op expertisedeling.

We onderzoeken via participerende observatie, semigestructurerde interviews, informele gesprekken en ingebouwde reflectiemomenten welke betekenis deze trajecten kunnen hebben voor deelnemers of op welke manier ze zinvol zijn.

Meer weten over de opbouw van dit project? Lees hier meer over de drie fasen.

guislain

PILOOTPROJECT 1 - De Fioretti Vitrine
Museum Dr. Guislain


Voor jongeren die verblijven in Fioretti, een tijdelijke thuis voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische aandoeningen.

De Fioretti Vitrine
Onderzoek-object-handling-Michiel-Devijver

PILOOTPROJECT 2 -  Vreemd en vertrouwd
Huis van Alijn


Voor thuiswonende volwassenen met dementie en hun mantelzorgers.

Vreemd en vertrouwd
Ontwerp_zonder_titel_16

PILOOTPROJECT 3 - Kapers op Kunst
Erfgoedhuis Zusters van Liefde en Karus De Kaap


Voor jongeren en jongvolwassenen met een ernstige psychische of psychiatrische problematiek.

Kapers op Kunst
Het-fysieke-outreachlab

PILOOTPROJECT 4 - Levenskunst
Huis van Alijn i.s.m. wijkgezondheidscentra De Sleep, 't Vlot en Rabot


Voor thuiswonende 65-plussers die op zoek zijn naar kleine gelukjes en nieuwe sociale contacten.

Levenskunst
IMG_9430_web_c_Michiel_Devijver


Expertisedeling (vanaf voorjaar 2024)

 • We trainen zorgprofessionals die aan de slag willen met erfgoedcollecties.

 • Samen met partners zoals FARO delen we onze ervaringen en opgebouwde expertise met de erfgoedsector.

 • We doen aanbevelingen voor verder onderzoek zodat de wetenschappelijke kennis over dit thema kan groeien.
Thomas_Hanne_en_Tina_1

ErfGoedVoelen rondt het eerste jaar af

Update 28.06.2023

Het project ErfGoedVoelen rondt het eerste jaar af. Samen met Museum Dr. Guislain en Erfgoedhuis | Zusters van Liefde en de partners binnen welzijn en zorg, schreven en voerden we verschillende welzijnstrajecten uit.

Hiervan maakten we een tussentijds onderzoeksrapport: “Object handling als zinvol handelen? Een onderzoek naar de betekenis van en randvoorwaarden bij welzijnsgerichte cultureel erfgoedinterventies.”

Foto: Projectmedewerker Thomas en onderzoekers Hanne en Tina

Heel veel dank aan de collega’s in de betrokken musea en archiefinstelling voor de fijne samenwerking, aan de leden van de klankbordgroep, de gezondheidspromotoren van wijkgezondheidscentra Rabot, ’t Vlot, De Sleep, Elena bij vzw Komée en aan de begeleiders bij Fioretti en De Kaap.

CONTACT

Thomas Reynhout, projectmedewerker ErfGoedVoelen

 

Dit project krijgt een projectsubsidie van de Vlaamse Overheid binnen het cultureelerfgoeddecreet.

 

Blijf op de hoogte

Volg het nieuws en de verhalen van het Huis van Alijn.

Schrijf je in op de nieuwsbrief